नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

Flag

Search

मिति शीर्षक हेरिएको
२०७९ आश्विन ५ कृषि-तथा-वन-विश्वविद्यालय-ऐन-२०६७ २६६२
२०७९ असार १२ रेडियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तथा नियमन) ऐन, २०७७ तथा रेडियोधमर्मी पदार्थ ( उपयोग तथा नियमन ) नियमावली, २०७८ बमोजिम रेडियोधर्मी पर्दाथ सँग सम्बन्धित न्यक्लिर मेडिसिन सेवा सञ्चालन सम्बन्धमा। १६९८
२०७९ असार ११ रेडियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तथा नियमन) नियमावली¸ २०७८ ३१५१
२०७९ असार ११ कर्णाली-स्वास्थ्य-विज्ञान-प्रतिष्ठान-ऐन-२०६८ १७९४
२०७९ असार ११ “शिक्षा-ऐन-२०२८” ११८५२
२०७९ असार ११ “शिक्षा-सम्बन्धी-केही-नेपाल-ऐन-संशोधन-गर्न-बनेको-ऐन-२०७७” ६१०५
२०७९ असार ११ “शिक्षा-नियमावली-२०५९” १५४१८
२०७९ असार ११ "शिक्षक-सेवा-आयोग-नियमावली-२०५७" ५४६५
२०७९ असार ११ “विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग-ऐन-२०५०” ९३०
२०७९ असार ११ “राष्ट्रिय-परीक्षा-बोर्ड-नियमावली-२०७६” १२००
२०७९ असार ११ “प्राविधिक-शिक्षा-तथा-व्यावसायिक-तालीम-परिषद्-नियमावली-२०५१” १५४७
२०७९ असार ११ “प्राविधिक-शिक्षा-तथा-व्यावसायिक-तालिम-परिषद्-ऐन-२०४५” ११५५
२०७९ असार ११ “नेपाल-शिक्षा-सेवा-गठन-समूह-तथा-श्रेणी-विभाजन-र-नियुक्ति-नियमहरू-२०५०” १०३१
२०७९ असार ११ “छात्रवृत्ति-सम्बन्धी-ऐन-२०२१” ११६६
२०७९ असार ११ “अनिवार्य-तथा-निःशुल्क-शिक्षा-सम्बन्धी-नियमावली-२०७७” १५११
२०७९ असार ११ “अनिवार्य-तथा-निःशुल्क-शिक्षा-सम्बन्धी-ऐन-२०७५” १३६३
२०७९ असार ११ रेडियोधर्मी पदार्थको उपयोग तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७ ९४८