नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

Flag

Search

.

डाउनलोड

शीर्षक जम्मा डाउनलोड हेर्नुहोस् र डाउनलोड गर्नुहोस्
Notice ३७७   View    Download
फारम नं. १ अनुसूची २ बमोजिमको निवेदनको ढाँचा ३१४   View    Download
फारम नं. २ थप निवेदन फारम २७२   View    Download
STEM कार्यविधि २०८० final ३२४   View    Download
TOR 2080.81 २६१   View    Download